Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Fiscaal-online.nl

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 51432846


Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening, opdrachten en overeenkomsten van Fiscaal-online.nl, handelsnaam van SkillSource BV. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.Fiscaal-online.nl en worden op verzoek gratis toegezonden;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Fiscaal-online.nl en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Fiscaal-online.nl;
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Fiscaal-online.nl niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Fiscaal-online.nl is bevestigd;

Artikel 2. OVEREENKOMSTEN
2.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de aanmelding bij Fiscaal-online.nl is afgerond. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door deze algemene voorwaarden;
2.2. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de Fiscaal-online.nl ter kennis heeft gebracht en Fiscaal-online.nl alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;
2.3. Fiscaal-online.nl zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. Fiscaal-online.nl verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht echter kan niet instaan voor het bereiken van een uiteindelijk resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen (inspanningsverbintenis);
2.4. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van ten minste een twaalf maanden, waarna het contract stilzwijgend wordt verlengd, tenzij naar inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen;

Artikel 3. OPZEGGING OVEREENKOMST
Opzegging van de overeenkomst dient uiterlijk een (1) maand voor beëindiging van het jaarcontract schriftelijk (of per e-mail) door de wederpartij worden gedaan, mits een opzeggingstermijn van tenminste één maand in acht wordt genomen;

Artikel 4. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
4.1. Fiscaal-online.nl is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
4.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Fiscaal-online.nl passende zekerheid heeft gesteld;
4.3. Voorts is Fiscaal-online.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
4.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fiscaal-online.nl op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Fiscaal-online.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
4.5. Fiscaal-online.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 4a. OPSCHORTING / BUITENGEBRUIKSTELLING
4a.1. Fiscaal-online.nl heeft het recht de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de wederpartij ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Fiscaal-online.nl niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
4a.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan;
4a.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien de wederpartij binnen een door Fiscaal-online.nl gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen;
4a.4. De kosten van opheffing buitengebruikstelling komen voor rekening van de wederpartij;

Artikel 5. PRIJZEN
5.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Fiscaal-online.nl in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
5.2. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is Fiscaal-online.nl gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen;

Artikel 6. BETALING
6.1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige opschorting of verrekening;
6.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend:
6.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Fiscaal-online.nl alsdan bevoegd de wettelijke (handels)rente te berekenen over het openstaande bedrag vanaf de betreffende vervaldag;
6.4. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van minimaal € 40,00 inclusief BTW, zulks afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag;
6.5. Alle door Fiscaal-online.nl gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;
6.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;
6.7. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

Artikel 7. UITVOERING OVEREENKOMST
7.1. Toegang tot de diensten van Fiscaal-online.nl verkrijgt wederpartij door middel van vertrouwelijke inloggegevens;
7.2. Indien derden zich (onrechtmatig) toegang verschaffen tot het account van de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht direct na constatering hiervan Fiscaal-online.nl op de hoogte te brengen. E-Boekouden is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van de wederpartij als gevolg van ongeautoriseerd toegang;
7.3. De wederpartij is verplicht om Fiscaal-online.nl onverwijld op de hoogte te stellen wanneer zich wijzigingen voordoen in de naam, e-mailadres(sen) of overige gegevens van de wederpartij;
7.4. Fiscaal-online.nl kan op elk moment onderhoud (laten) uitvoeren aan het netwerk, servers, websites, applicaties, hosting services of andere dienstverlening waardoor de diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn;
7.5. De helpdesk verzorgd per e-mail en telefoon ondersteunende service aan de wederpartij. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de helpdesk;

Artikel 8 LICENTIE en INTELLECTUEEL EIGENDOM
8.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten – daaronder begrepen maar niet beperkt – zoals software inclusief broncode, databases, analyses, ontwerpen, documentatie, rapportages alsmede voorbereidend materiaal berusten bij Fiscaal-online.nl of diens licentiegevers;
8.2. De wederpartij verkrijgt de gebruikersrechten en bevoegdheden welke behoren bij de overeengekomen diensten. De door Fiscaal-online.nl verstrekte diensten of producten mogen niet worden bewerkt, vereenvoudigd of gekopieerd, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend;
8.3. Het is wederpartij niet toegestaan door Fiscaal-online.nl aangebrachte merk- en herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande toestemming van Fiscaal-online.nl;
8.4. Indien inbreuk wordt gemaakt op het in lid 2 en 3 van dit artikel genoemde, kan een onmiddellijk opeisbare vordering worden opgelegd, van een boete van € 25.000,00 met een boete van € 500,00 voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt.  

Artikel 9. RECLAME
9.1. Indien de door Fiscaal-online.nl geleverde dienst niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, is de wederpartij verplicht dit direct na constatering schriftelijk of per e-mail te melden aan Fiscaal-online.nl. Fiscaal-online.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen zoals rekenfouten. Fiscaal-online.nl zal een storing zo spoedig mogelijk opheffen. E-Boekhouding geeft geen garanties af over doorlooptijden;
9.2. Reclames m.b.t. de factuur en/of verrichtte werkzaamheden zoals online dienstverlening dienen binnen 8 dagen na ontvangst en/of voltooiing te worden ingediend (per e-mail). Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fiscaal-online.nl in staat is adequaat te reageren. Fiscaal-online.nl zal wederpartij binnen 18 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevindingen;
9.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de wederpartij de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurde dienst/werkzaamheden;
9.4. Reclame is niet mogelijk indien:
–  wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Fiscaal-online.nl (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
– Indien aan de uitgevoerde opdracht/dienst andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;
– een hostingdienst, applicatie of website tijdelijk niet beschikbaar is door storting of (spoed) onderhoud;
9.5. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9.6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Fiscaal-online.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
10.2. Fiscaal-online.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
10.3. De aansprakelijkheid van Fiscaal-online.nl voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Fiscaal-online.nl in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
10.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fiscaal-online.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Fiscaal-online.nl toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
10.5. Fiscaal-online.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
10.6. Fiscaal-online.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij haar of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de wederpartij;
10.7. De wederpartij vrijwaart Fiscaal-online.nl tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. De plicht van wederpartij tot vrijwaring van Fiscaal-online.nl vervalt indien en voor zover de wederpartij aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Fiscaal-online.nl;

Artikel 11. OVERMACHT
11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fiscaal-online.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fiscaal-online.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Fiscaal-online.nl worden daaronder begrepen;
11.3. Fiscaal-online.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fiscaal-online.nl haar verplichtingen had moeten nakomen;
11.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
11.5. Voor zover Fiscaal-online.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fiscaal-online.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. GEHEIMHOUDING
12.1. Fiscaal-online.nl is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan Fiscaal-online.nl verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door Fiscaal-online.nl aan wederpartij verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien;
12.2. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Fiscaal-online.nl of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

Artikel 13. PERSOONSGEGEVENS
Fiscaal-online.nl zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst; 

Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
15.1. De vestigingsplaats van Fiscaal-online.nl is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Fiscaal-online.nl moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
15.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Fiscaal-online.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;
15.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Fiscaal-online.nl gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 16. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
16.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;
16.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
16.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.